PRICING PLAN

Chất lượng ÚC - Giá Việt Nam

You will get:

 • Advanced Scheduling

 • Advanced POS

 • Advanced Customer Engagement

 • Advanced Inventory Management

 • Comprehensive Reports

 • And other Growth Add-ons

(Packages, Recipes, etc.)

 

Download-02-01-01.png
forpc-02-02.png

OUR PACKAGES AT GLOBAL MARKETS

FREE TRIAL

​Unlimited

 • Quản lý lịch hẹn

 • Đặt lịch hẹn Online

 • Quản lý dịch vụ/sản phẩm cơ bản/nâng cao

 • Quản lý tiền mặt

 • Quản lý khách hàng

 • Quản lý nhân viên

 • Quản lý chương trình chiết khấu tự động, phụ thu

 • Khách hàng thân thiết

 • Thẻ quà tặng/thẻ trả trước

 • Quản lý kho hàng

 • Quản lý liệu trình

 • Quản lý bàn

 • Thanh toán đặt cọc

 • Thanh toán trả dần

 • Thanh toán qua thẻ sử dụng thiết bị mPOS.vn

 • Thanh toán sử dụng QR Code

 • Thanh toán trả góp 0% sử dụng thiết bị mPOS.vn

 • Áp dụng các chương trình khuyến mãi từ MoMo, mPOS, Meete...

 • CRM

PROFESSIONAL

$59 per month

 • Quản lý lịch hẹn

 • Đặt lịch hẹn Online

 • Quản lý dịch vụ/sản phẩm cơ bản/nâng cao

 • Quản lý tiền mặt

 • Quản lý khách hàng

 • Quản lý nhân viên

 • Quản lý chương trình chiết khấu tự động, phụ thu

 • Khách hàng thân thiết

 • Thẻ quà tặng/thẻ trả trước

 • Quản lý kho hàng

 • Quản lý liệu trình

 • Quản lý bàn

 • Thanh toán đặt cọc

 • Thanh toán trả dần

 • Thanh toán qua thẻ sử dụng thiết bị mPOS.vn

 • Thanh toán sử dụng QR Code

 • Thanh toán trả góp 0% sử dụng thiết bị mPOS.vn

 • Áp dụng các chương trình khuyến mãi từ MoMo, mPOS, Meete...

 • CRM

GROWTH

$39 per month

 • Quản lý lịch hẹn

 • Đặt lịch hẹn Online

 • Quản lý dịch vụ/sản phẩm cơ bản/nâng cao

 • Quản lý tiền mặt

 • Quản lý khách hàng

 • Quản lý nhân viên

 • Quản lý chương trình chiết khấu tự động, phụ thu

 • Khách hàng thân thiết

 • Thẻ quà tặng/thẻ trả trước

 • Quản lý kho hàng

 • Quản lý liệu trình

 • Quản lý bàn

 • Thanh toán đặt cọc

 • Thanh toán trả dần

 • Thanh toán qua thẻ sử dụng thiết bị mPOS.vn

 • Thanh toán sử dụng QR Code

 • Thanh toán trả góp 0% sử dụng thiết bị mPOS.vn

 • Áp dụng các chương trình khuyến mãi từ MoMo, mPOS, Meete...

 • CRM

Download-02-01-01.png
forpc-02-02.png

All in one

Point of Sale solution

단 1년 만에 고객 매출이 30% 증가하면서

BePOS는 클라우드 기반 POS 소프트웨어로

귀사의 비즈니스 성장을 가속화할 수 있게 된 것을

자랑스럽게 생각합니다.

10+

Được tin dùng ở trên 10 quốc gia 

#1

네일산업 POS시스템

30%

1년 후 성장

당신은 좋은 회사에 있다.

바쁜 계절에 1,000명이 넘는 고객에게 POS가 힘을 실어주고 있습니다.

준비하는 데 도움이되는 기능을 확인하세요.

+1 888-307-2758

Talk to us

Watch a Demo

저희는 더 멀리 갈 것이다.

ProfessioNail

+ 250 Stores in Australia

Since 2017

Salon/Spa POS

Retail POS

기능

하드웨어

POS 시스템

목록

Restaurant POS

기능

하드웨어

POS 시스템

주방 인쇄

레시피

 • Facebook - bePOS
 • Instagram - bePOS
 • YouTube - bePOS
 • Twitter - bePOS
 • LinkedIn - bePOS
 • Pinterest - bePOS

Resources

블로그

백서

커뮤니티

백 오피스

Company